Plan for Travbanen og Berskaug

Skrevet av Hans R. Bakken,  01.10.2019
Artikkelbilde
Skisse av planforslaget

Planstatus
Områderegulering med samtlige utredninger og konsekvens-utredninger er nå ferdigstilt og behandles i Drammen kommune. Alt materiale vil i nær fremtid bli offentliggjort på kommunens hjemmeside. Materialet skal nå være komplett - og planen, inkludert detaljplan for område opp mot Rosenkrantzgata, er klar for politisk behandling. Eventuelt er det kun små justeringer som gjenstår.

Om planen
Oppsummert legger planforslaget opp til en bymessig og variert utvikling av Berskaug og Travbanen. Et nytt bydelssenter, torg, park og videreutvikling av idrettsområdene gjør Travbanen/Berskaug til et tyngdepunkt for Åssiden bydel. Bydelssenteret vil inneholde et mangfold av funksjoner og møteplasser. Det skal inneholde opplevelser, underholdning, service, servering, helse, velvære, trening, velferdstjenester m.m. i tillegg til strøksbetjenede handel og kontorer.  

Det blir boligkvartaler med høy kvalitet på både boliger og uteområder tross nærheten til en av byens viktigste transportårer. På travbanen legges det opp til en offentlig park på over 30 dekar med gjenåpning av Kjøsterudbekken gjennom området. Bekken får en plassering som hovedelement i sentralparken mellom utbyggingsområdene til bolig og vil gi kvaliteter til grøntområdet.
Planen er ment å bidra positivt til stedsutvikling og miljø i Nye Drammen.

Opparbeiding av parken med oppholds- og lekearealer, vegetasjon, forbindelser og bekkeåpning medfører betydelige kostnader. Et slikt grep er ikke mulig uten en utbygging i den skala som er foreslått.Her kan du laste ned mer informasjon som styreleder i Buskerud Trav Eiendom, Mattis Asplin, har oppsummert ved utgangen av september 2019.